...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

vs2

 • Podložie ihriska je v závislosti od polohy a charakteru miesta stavby riešené vrstvením a zhutňovaním drvených frakcií nevápencových štrkov so zrnitosťou:
  • kamenivo 0 - 64 mm
  • kamenná drť  0 - 32 mm resp. 16 - 32 mm
  • kamenná drť  8 - 16 mm resp. 0 - 32 mm
  • kamenná drť -  piesok  0-4 mm
  Každá frakcia je realizovaná v hrúbke podľa projektovej dokumentácie spracovanej pre konkrétnu lokalitu ihriska až do úrovňe nezamŕzajucej hĺbky. Miera zhutnenia celého podložia musí dosahovať min. 65-75 Mpa.
 • Drenážny systém z flexibilných perforovaných hadíc rieši optimálne odvodnenie plochy ihriska do zhotovenej zbernej šachty alebo formou trativodu.
 • Základy mantinelového systémov, stožiarov osvetlenia a športových zariadení sú v kvalite betónu B 20 resp. B 15 pri výplňovom betóne. Podľa charakteru miesta stavby (rovinatosti resp. svahovitosti terénu) sa základy maninelového systému realizujú v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie ako:
  • kompaktný betónový múrik šírky 20-30 mm
  • kombinovaný betónový základ s nadstavbou  betónovými tvárnicami so šírkou 20-30 mm
  • základ  z betónových pätiek v kombinácii s  obrubníkmi

Hore