...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKO

vs62

 • Kompletná projektová dokumentácia v rozsahu potrebnom ku stavebnému konaniu
 • Vydané stavebné povolenie ku realizácii stavby
 • Ukončené schvaľovacie konanie s vydaným stavebným povolením ku realizácii stavby
 • Vykonané merania a vytýčené všetky trasy elektrických, telekomunikačných a energetických rozvodov nachádzajúcich sa v blízkosti stavby
 • Splnenie horeuvedených podmienok pri našej aktívnej spoluúčasti umožní uzavretie Zmluvy o dielo na realizáciu stavby:
  • s termínom dodávky a realizácie diela na základe spracovaného harmonogramu obvykle do 60 dní
  • so splatnosťou faktúr obvykle do 30 dní po prebratí diela objednávateľom na základe preberacieho protokolu
  • s možnosťou dohodnutia splátkového kalendára a odloženej splatnosti faktúr
  • so zárukou 5 rokov na zrealizované dielo okrem ochranných sietí, ktoré sú spotrebným materiálom s garantovanou zárukou 2 rokov
Hore